Sponsorlu Bağlantılar


Kopyaladığınız içeriğe linkimizi eklemeyi unutmayın. haber.etkinlikpaylas.com

2012-KPDS İlkbahar Dönemi
 Başvuru Kılavuzu
 Aday Başvuru Formu
 Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol
 Başvuru Merkezleri

2012
KAMU PERSONELİ
YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI
(KPDS)
İLKBAHAR DÖNEMİ
KILAVUZU
Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol ediniz.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara
23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin
Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Sınava
başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınavlarla ilgili her
türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın İnternet sayfasında yapılır.
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Başvuru Tarihleri : 2-11 Nisan 2012
Sınav Tarihi, Saati ve Süresi : 20 Mayıs 2012, 9.30, 3 saat (180 dakika)
Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
Sınav Ücreti : 40,00 TL
Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL
DİKKAT! Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez.
Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir
ücret ödenmeyecektir.
ADRESİMİZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
Telefon Numaraları:
(0 312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)
İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
http://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle
durumlarda izlenecek yol, Sınav Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından
kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına
olacaktır.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ………………………………………….. 1
2. BAŞVURU ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
2.1. Başvuru Koşulları ……………………………………………………………………………………………………………. 3
2.2. Başvuru İşlemi …………………………………………………………………………………………………………………. 3
2.3. Aday Başvuru Formunun Doldurulması ………………………………………………………………………………. 4
2.4. Başvuru İşleminin Tamamlanması ……………………………………………………………………………………….. 6
2.5. İnternet Erişim Şifresi Bilgisi ……………………………………………………………………………………………… 7
3. SINAV ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3.1. Adayların, Sınava Girerken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ………………………………… 8
3.2. Sınavın Uygulanması ……………………………………………………………………………………………………….. 8
3.3 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı ………………………………………………………….. 9
3.4. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ………………………………………………………………………………….. 9
3.5. Değerlendirme İşlemi ……………………………………………………………………………………………………….. 10
3.6. Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi …………………………………………………………………………………………. 10
Tablo 1. İlçe Kodları ………………………………………………………………………………………………………….. 11
Tablo 2. Kurum Kodları …………………………………………………………………………………………………… 14
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
1
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için
yapılacak olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığının
23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi
Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.
1.2. Sınav, 20 Mayıs 2012 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin,
Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.
1.3. Başvurular 2 -11 Nisan 2012 tarihleri arasında alınacaktır.
1.4. Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca,
Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca,
Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapılacaktır. Sınav saat
9.30’da başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
1.5. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve
başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yabancı
dil değişikliği yapabilecektir.
1.6. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme
hakkı doğurmaz.
1.7. KPDS sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu konuda 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 – KHK – 570/15 md.) “…Bu madde
uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil
seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.
Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü
geçerlidir” hükmü yer almaktadır.
1.8. 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlan ve
Başvurma Şartları” adlı 2. bölümün 6. maddesinde: “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına
naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından
(ALES) en az 70, [Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı] tarafından yapılan Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak..” ve “Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim
elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.” hükümleri yer almaktadır. 2. bölümün 7.
maddesinde ise: “Yabancı dil okutmanı başvurularında [Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı] tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.” hükmü yer almaktadır.
1.9. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile
başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden
KPDS’de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.
Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.
1.10. Türkiye’de veya uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun
doçentlik başvurusu için aranan merkezî yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığını
6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gereği ÖSYM belirlemektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler
sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve
eşdeğerlik tablolarına ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişilebilir.
1.11. “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna
göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak
ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı
dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin
hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
2
1.12. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak
sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
1.13. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit
edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
kaybedecektir.
1.14. Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan
bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları Başvuru Merkezine teslim
edecekler, İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar ise başvuru süresi içinde ÖSYM’ye
ulaştıracaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını dilekçe
ekinde hemen ÖSYM’ye göndermeleri gerekmektedir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba
günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaşan
sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır. Daha önceki yıllarda özürlü olarak KPDS’ye başvuran ve
raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir
dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye
ulaştırmalıdırlar. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini
kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Özürlü olarak sınava girecek adayların
Sınava Giriş Belgesinde “Özürlü Salonu” yazacaktır. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test
verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi yapılacaktır. Özürlü adaylar
sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve
kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor
ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir.
Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar, Aday Başvuru Formunun 19. alanındaki Açıklama kısmına
ve dilekçelerine “Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum.” yazacaklardır. Sağlık kurulu raporunu
eklemeyen veya raporları ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer
adaylar gibi işlem göreceklerdir. Özürlü adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak
özürlü adaylar için de aynen geçerlidir.
1.15. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
sınav sonunda cevap kâğıdı ve soru kitapçığını sınav görevlilerine teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
1.16. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya
başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için
yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.
1.17. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası,
adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans
numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme
konulmayacaktır. Adayların dilekçelerinin asıllarını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde, öğrenim bilgilerinde, sınava
ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile
bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak
istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday
tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar
yapılabilecektir.
1.18. Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize
başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5
iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C.
Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN:
TR070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri
3
gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır.
Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı
olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme
alınmayacaktır.
1.19. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 sayılı Kanun’un
ilgili hükümleri uygulanır. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı
organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
2. BAŞVURU
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS), yabancı dil tazminatından yararlanmak
isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dâhil),
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466
sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli
olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personel
katılabilir. Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
personel de bu sınava katılabilir.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik’in değişik 7. maddesi
gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer
görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
sözleşmeli statüde çalışacak
a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari
(B) düzeyinde,
b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin
asgari (D) düzeyinde
olması gerekmektedir.
Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler
ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan
fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının
kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı
uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava
girebileceklerdir.
Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından
ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun
olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan
program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS’den en
az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması
koşuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan
denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için
başvuranlara KPDS’ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.
Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya
yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.
2.2. BAŞVURU İŞLEMİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde
açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2012-KPDS İlkbahar
Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Son iki yıl içinde (2010, 2011) ÖSYM’nin yapmış olduğu
herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2012-KPDS İlkbahar Dönemi
başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine
başvurarak yapabilirler. Bu şartı taşımayan adaylar, 2012-KPDS İlkbahar Dönemi başvurularını bir Başvuru
Merkezinden yapmak zorundadır.
Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
Daha önce ÖSYM’den Y.U. Numarası almayıp 2012-KPDS İlkbahar Dönemine başvuracak yabancı
uyruklu adaylar da başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.
4
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuru süresince; sürekli yurt dışında
bulunma (eğitim, tedavi vb.), sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine
gitmesi mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapacaklardır (Bk. 2.4.c).
c) Sınav ücretinin yatırılması:
– Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.
Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine
gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu
T.C. olmayan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında Aday İşlemleri Sisteminde bulunan “Y.U.
Numarası Edin” başlıklı alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır.
Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Bireysel olarak
internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen
geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret
yatırabilirler.
– KKTC’den başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki
6800 24120 numaralı banka hesap numarasına (IBAN: TR760006400000168000024120) yatıracaklar ve
başvurularını KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun
bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru
yapamayacaklardır.
d) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan
sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak
adayların da Aday Başvuru Formunu doldurduktan sonra bilgi girişi yapmaları hatalı bilgi girişini
önlemek açısından yararlarına olacaktır.
2.3 ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu
açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru
yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya
tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan
bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını
yazacaklardır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar da kendilerine daha önce verilen T.C. Kimlik Numarasını
yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve hiçbir devletin
uyruğunda olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım
numarasını edinmek için ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde “Y.U. Numarası Edin”
başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru
Formuna yazacaklardır. Y.U. Numarası, sınavın bütün aşamalarında, ayrıca adayın sonraki yıllarda
ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından
özenle saklanmalıdır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
T.C. uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi
Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan’dan
göç yoluyla gelmiş Türk soylular “TC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar
bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda
olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
11. ÇALIŞTIĞI KURUM ADI
Adaylar, bağlı oldukları kurumu Tablo-2’den bulacaklar ve bu kurumun adını ve kodunu ilgili alana
yazacaklardır. Adaylar bağlı oldukları kurum kodunu ararken, Merkez, Taşra, Döner Sermaye ayrımı
yapmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık, Rektörlük gibi
kurumların kodlarını kullanacaklardır.
5
Örnek olarak,
Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan memurlar ile taşra teşkilatlarındaki defterdarlıklarda veya
mal müdürlüklerinde çalışan memurlar, Maliye Bakanlığı’nın kodu olan 513’ü,
Orman Genel Müdürlüğü gibi müstakil genel müdürlüklerin, merkez teşkilatında çalışan memurlar ile
taşra teşkilatında görevli memurlar, ilgili genel müdürlüğün kodunu bulup kullanacaklardır.
Fakülte veya yüksekokul mezunu olup herhangi bir kurumda çalışmayanlar ile üniversite öğrencileri
Aday Başvuru Formunda kurum kodu alanını boş bırakacaklardır.
12. ÇALIŞTIĞI İLÇE ADI
Adaylar, çalıştıkları yerin bağlı olduğu il ya da ilçeyi Tablo-1’den bulacaklar ve bu yerin adını ve
kodunu ilgili alana yazacaklardır. Fakülte veya yüksekokul mezunu adaylardan hâlen bir kurumda
çalışmayanlar ile üniversitede okuyan öğrenciler bu alanı boş bırakacaklardır.
13. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Adaylar, bu alana sınava girmek istedikleri sınav merkezinin adını ve kodunu yazacaklardır. KPDS
sınav merkezi tercihleri adayların adres illeri veya adres iline yakın sınav merkezleri olarak
sınırlandırılmıştır. Buna göre adaylar sınav merkezi tercihlerini yaparken; eğer adres illerinde KPDS
yapılıyorsa bu sınav merkezini, adres illerinde KPDS yapılmıyorsa ÖSYM tarafından belirlenen yakın
sınav merkezlerini tercih edebileceklerdir. Adayların Adres İline Göre Tercih Edebilecekleri Sınav
Merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde “KPDS Başvuru Bilgileri” alanı
içinde yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihi alanına sadece sistem tarafından izin verilen sınav
merkezlerinden biri yazılabilecektir. KPDS’de yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile
çeviri şeklinde sınav yapılan diller olan; Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce,
Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça,
Ukraynaca (Ukraince) dillerinden sınava girecek adaylar sınava Ankara’da alınacaklardır. Test
usulü sınav yapılacak dillerden herhangi birinde, aynı sınav merkezinde sınava alınacak aday sayısının
10’dan daha az olduğu durumlarda sınav güvenlik tedbirleri uyarınca ilgili sınav merkezinde o dilde
sınav yapıp yapmama ve ilgili sınav merkezinde o dilde sınav yapılmaması durumunda ise bu adayların
hangi sınav merkezinde sınava alınacağı hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular
tamamlandıktan sonra karar verilecektir.
Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru
yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni
sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi
dolmuş, yetersiz sınav merkezi tercihi nedeniyle kapasitesi dolmamış veya iptal edilmiş sınav
merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle
durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde
adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. ÖSYM, adayların Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış
beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.
KPDS SINAV MERKEZLERİ KODLARI VE ADLARI
010 Adana 250 Erzurum 380 Kayseri
061 Ankara-Altındağ-Mamak 260 Eskişehir 410 Kocaeli-İzmit
062 Ankara-Çankaya 320 Isparta 420 Konya
063 Ankara-Kuzey * 341 İstanbul-Kadıköy 440 Malatya
070 Antalya 342 İstanbul-Üsküdar 330 Mersin
100 Balıkesir 343 İstanbul-Beyoğlu 550 Samsun
160 Bursa 344 İstanbul-Beyazıt 580 Sivas
200 Denizli 345 İstanbul-Avcılar 610 Trabzon
210 Diyarbakır 351 İzmir-Güney ** 650 Van
230 Elâzığ 352 İzmir-Kuzey *** 900 Lefkoşa
Ankara-Kuzey (*) : Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan
İzmir-Güney (**) : Konak/Balçova/Buca/Gaziemir
İzmir-Kuzey (***) : Karşıyaka/Bornova/Çiğli
6
14. SINAV YABANCI DİLİ
Adaylar, sınava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini
işaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnız bir dilden sınava girilebildiği için tek bir yabancı dilin
işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini
izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yabancı dil değişikliği
yapabilecektir.
15. SINAVA GİRİŞ AMACI
Bu sınava,
– Yabancı Dil Tazminatı,
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı,
– Doçentlik Bilim Sınavı
– Doktora Sınavı/Sanatta Yeterlik Çalışması
– Araştırma Görevlisi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı,
– Diploma denklik işlemleri,
– Hazırlık programları,
– Diğer nedenler
için katılan adaylar, bu alanda durumlarına uygun seçeneği (tek seçenek) işaretleyeceklerdir. Bu sınava
katılanlardan kamu kuruluşlarında çalışan adaylara sınavdan aldıkları derecelere göre yabancı dil
tazminatı ödenir.
16. YAZIŞMA ADRESİ
Adresi KKTC olanlar 90, yurt dışı olanlar 91, yurt içi olan adaylar ise adres il trafik kodunu
yazacaklardır. İletişim Bilgileri ile ilgili alanlara size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.
17. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
18. E-POSTA ADRESİ
19. ÖZÜR DURUMU BİLGİLERİ
Bu alanı, sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar dolduracak, diğer adaylar ise boş bırakacaktır.
Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar Açıklama kısmına “Tekerlekli sandalye ile sınava girmek
istiyorum.” yazacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylar sağlık raporlarını ÖSYM’ye
ulaştırmalıdırlar.
20. ADAYIN İMZASI
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
Başvurularını başvuru merkezinde yapacak olan adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini
tamamlatacaklardır. Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılması gereken adaya ait sağlık kurulu raporu bulunan Aday
Başvuru Formları ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday
Başvuru Formları adaylarda kalacaktır (Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu,
özürlerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir.)
Başvurularını internet aracılığıyla yapacak adayların Aday Başvuru Formu kendilerinde kalacaktır.
a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması,
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf
ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi
bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),
Özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği
ile özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi,
banka dekontunu
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken
adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak,
fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü,
fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava
7
almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi
görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2012-KPDS
İlkbahar Dönemi Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi
kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Onaylanmış, fotoğraflı
belgeyi alınız ve saklayınız. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara verilecek belgede
yer alan şifre, adayın daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları,
kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir. Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak belge bulunan
Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınarak ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. Bu
aşamadan sonra yapılacak değişiklik istekleri doğrudan ÖSYM’ye yapılmak zorundadır. Değişiklik
isteği dilekçelerine, ilgili resmî makamlardan alınacak belgelerin eklenmesi zorunludur. Adaylar başvuru
merkezine gittiklerinde Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir.
b) İnternet ile bireysel başvurular:
Son iki yıl içinde (2010, 2011) ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla
başvurmuş olan adaylar, 2012-KPDS İlkbahar Dönemi başvurularını isterlerse bireysel olarak internet
aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler. Bu şartı taşımayan adaylar,
2012-KPDS İlkbahar Dönemi başvurularını bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adayların bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra,
İnternet bağlantısı ve yazıcısı olan bir bilgisayarı kullanarak ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile şifrelerini girmeleri, KPDS sınavını seçerek mevcut bilgilerini
kontrol etmeleri, kimlik bilgileri dışında istenilen bilgi alanlarını güncellemeleri ve varsa eksik bilgilerini
tamamlamaları gerekir. Ayrıca başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Aday Başvuru Kayıt Bilgileri
dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir. Başvurularını İnternet
aracılığıyla yapacak adayların Aday Başvuru Formu kendilerinde kalacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel
başvuru yapan özürlü adayların dilekçeleri ile sağlık raporlarının bir örneğini Aday Başvuru Formuna
ekleyerek başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yıllarda
yapılan sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar bile, bu durumlarını belirten bir dilekçeyi
ve raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
Başvurudan sonra yapılması istenen belgeye dayalı değişiklik istekleri doğrudan ÖSYM’ye yapılmalıdır.
Adaylar başvuru aşamasından sonra başvuru bilgilerine ait bir değişiklik veya düzeltme yapmak istediklerinde
değişiklik isteği dilekçelerine, ilgili resmî makamlardan alınacak belgeleri eklemeleri zorunludur. Değişiklik
isteği ancak bu belgenin doğruluğu tespit edilirse dikkate alınacak, aksi hâlde değişiklik veya düzeltme isteği
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
c) Postayla başvurular:
Başvuru süresince; sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.), sürekli hastalık veya sürekli
tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde
aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM’ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.
Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden
biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına
giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu
olmayacaktır.
Doldurulmuş 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Aday Başvuru Formu,
Sürekli yurt dışında bulunma, sürekli hastalık, tutukluluk vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir
belge,
Adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte bir fotoğraf,
Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı,
güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile
geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.),
Banka dekontu.
2.5 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre
verilmektedir. Şifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu şifre geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde
tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle
şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Bu şifre ile adaylar, ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr ve http://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, başvuru
bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını öğrenme vb. işlemlerini
yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili
elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve
kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet
8
adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları
(Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen
adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM
Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2.00 TL hizmet
ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu veya zorunlu askerlik görevini yapmakta
olduklarından dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise
bulundukları cezaevi müdürlüklerinin veya askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi hâlinde,
adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden
başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
3. SINAV
KPDS’de Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve
Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda
sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı
dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 sözcükten oluşan
metinlerden yararlanılır.
Merkezimizin İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan
ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi
kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım
tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
3.1. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
a) 2012-KPDS İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVA GİRİŞ BELGESİ :
Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edininiz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez,
bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan
salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile
önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine
ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar
İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT:
Sınava girebilmeniz için 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı
veya pasaportunuz da yanınızda bulunmalıdır (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askeri
öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport yerine kabul edilecektir. Bu özel
durum muazzaf askerler için geçerli değildir.). Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon
sorumlularının veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu
adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati,
adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya detektörle aranacak, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb.
cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve
her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde
sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile
izlenebilecektir.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce
sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
9
3.2. SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra
numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik
kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon
başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve
soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını
sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar,
kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın
kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve
soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin
doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday
tarafından onaylanacaktır. Salon görevlileri adayın yazıp kodladığı bu bilgileri kontrol edecek ve adayın soru
kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki “Salon görevlisinin imzası” alanını imzalayacaklardır.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 135 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday
bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 135 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş
Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
3. 3. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda
adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı
poşeti adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine
daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından
istemelidir. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca
dışındaki bir dilden sınava giren adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanmayacaktır. Bu adaylar
cevaplarını kendilerine verilen soru kitapçığı içinde ayrılan yerlere yazacaklardır.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı
ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C.
Kimlik Numarası/Y.U. Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının
kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon
başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine
verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp
kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da
onaylayacaktır. Adaylar tarafından cevap kâğıdına kodlanan soru kitapçık numarası salon görevlileri tarafından
kontrol edilerek adayın soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde onaylanacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp
kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu
işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını
kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında
işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş
farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevaplar işaretlenirken cevap
yerinin dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap
işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için,
yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu,
iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
3.4 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınav binasına,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe,
yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik
cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
10
cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
(Bu araç-gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.)
gelmeleri; sınav süresince,
birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun ya da olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve
kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla
ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen veya yapılan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak
birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilir.
Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanunun
Ceza hükümlerini içeren 10. Maddesine göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak
istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için, kendilerinden kopya çekilmesini
engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik
veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına
uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların
sınavları, sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılacaktır. Sınav
kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır.
Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından
toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve/veya cevap
kâğıdını almayı unuturlarsa ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının
teslim alınmasını sağlamalıdır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını
paketlemelerini izleyebilirler. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır,
paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme
sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.
3.5.DEĞERLENDİRME İŞLEMİ
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile
okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak,
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu
takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Adayların doğru
cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden KPDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu
değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit
edilecektir.
3.6. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin
http://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adaylara ait sonuç bilgilerini, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile İnternet üzerinden ftp yoluyla almaları
sağlanacaktır.
11
Tablo 1
İlçe Kodları
ADANA
1104 SEYHAN
1219 CEYHAN
1329 FEKE
1437 KARAİSALI
1443 KARATAŞ
1486 KOZAN
1580 POZANTI
1588 SAİMBEYLİ
1687 TUFANBEYLİ
1734 YUMURTALIK
1748 YÜREĞİR
1757 ALADAĞ
1806 İMAMOĞLU
ADIYAMAN
1105 ADIYAMAN
MERKEZ
1182 BESNİ
1246 ÇELİKHAN
1347 GERGER
1354 GÖLBAŞI
1425 KAHTA
1592 SAMSAT
1985 SİNCİK
1989 TUT
AFYONKARAHİSAR
1108 AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1200 BOLVADİN
1239 ÇAY
1267 DAZKIRI
1281 DİNAR
1306 EMİRDAĞ
1404 İHSANİYE
1594 SANDIKLI
1626 SİNANPAŞA
1639 SULTANDAĞI
1664 ŞUHUT
1771 BAŞMAKÇI
1773 BAYAT/AFYON
1809 İSCEHİSAR
1906 ÇOBANLAR
1923 EVCİLER
1944 HOCALAR
1961 KIZILÖREN
AĞRI
1111 AĞRI MERKEZ
1283 DİYADİN
1287 DOĞUBAYAZIT
1301 ELEŞKİRT
1379 HAMUR
1568 PATNOS
1667 TAŞLIÇAY
1691 TUTAK
AMASYA
1134 AMASYA
MERKEZ
1363 GÖYNÜCEK
1368 GÜMÜŞHACIKÖY
1524 MERZİFON
1641 SULUOVA
1668 TAŞOVA
1938 HAMAMÖZÜ
ANKARA
1130 ALTINDAĞ
1157 AYAŞ
1167 BALA
1187 BEYPAZARI
1227 ÇAMLIDERE
1231 ÇANKAYA
1260 ÇUBUK
1302 ELMADAĞ
1365 GÜDÜL
1387 HAYMANA
1427 KALECİK
1473 KIZILCAHAMAM
1539 NALLIHAN
1578 POLATLI
1658 ŞEREFLİKOÇHİSAR
1723 YENİMAHALLE
1744 GÖLBAŞI
1745 KEÇİÖREN
1746 MAMAK
1747 SİNCAN
1815 KAZAN
1872 AKYURT
1922 ETİMESGUT
1924 EVREN
ANTALYA
1138 ANTALYA
MERKEZ
1121 AKSEKİ
1126 ALANYA
1303 ELMALI
1333 FİNİKE
1337 GAZİPAŞA
1370 GÜNDOĞMUŞ
1451 KAŞ
1483 KORKUTELİ
1492 KUMLUCA
1512 MANAVGAT
1616 SERİK
1811 DEMRE
1946 İBRADI
1959 KEMER
ARTVİN
1152 ARTVİN MERKEZ
1145 ARDANUÇ
1147 ARHAVİ
1202 BORÇKA
1395 HOPA
1653 ŞAVŞAT
1736 YUSUFELİ
1828 MURGUL
AYDIN
1159 AYDIN MERKEZ
1206 BOZDOĞAN
1256 ÇİNE
1348 GERMENCİK
1435 KARACASU
1479 KOÇARLI
1497 KUŞADASI
1498 KUYUCAK
1542 NAZİLLİ
1637 SÖKE
1640 SULTANHİSAR
1724 YENİPAZAR
1781 BUHARKENT
1807 İNCİRLİOVA
1957 KARPUZLU
1968 KÖŞK
2000 DİDİM
(YENİHİSAR)
BALIKESİR
1168 BALIKESİR
MERKEZ
1161 AYVALIK
1169 BALYA
1171 BANDIRMA
1191 BİGADİÇ
1216 BURHANİYE
1291 DURSUNBEY
1294 EDREMİT
1310 ERDEK
1360 GÖNEN
1384 HAVRAN
1418 İVRİNDİ
1462 KEPSUT
1514 MANYAS
1608 SAVAŞTEPE
1619 SINDIRGI
1644 SUSURLUK
1824 MARMARA
1928 GÖMEÇ
BİLECİK
1192 BİLECİK MERKEZ
1210 BOZÜYÜK
1359 GÖLPAZARI
1559 OSMANELİ
1571 PAZARYERİ
1636 SÖĞÜT
1857 YENİPAZAR
1948 İNHİSAR
BİNGÖL
1193 BİNGÖL MERKEZ
1344 GENÇ
1446 KARLIOVA
1475 KİĞI
1633 SOLHAN
1750 ADAKLI
1855 YAYLADERE
1996 YEDİSU
BİTLİS
1196 BİTLİS MERKEZ
1106 ADİLCEVAZ
1112 AHLAT
1394 HİZAN
1537 MUTKİ
1669 TATVAN
1798 GÜROYMAK
BOLU
1199 BOLU MERKEZ
1346 GEREDE
1364 GÖYNÜK
1466 KIBRISCIK
1522 MENGEN
1531 MUDURNU
1610 SEBEN
1916 DÖRTDİVAN
1997 YENİÇAĞA
BURDUR
1215 BURDUR MERKEZ
1109 AĞLASUN
1211 BUCAK
1357 GÖLHİSAR
1672 TEFENNİ
1728 YEŞİLOVA
1813 KARAMANLI
1816 KEMER
1874 ALTINYAYLA
1899 ÇAVDIR
1903 ÇELTİKÇİ
BURSA
1343 GEMLİK
1411 İNEGÖL
1420 İZNİK
1434 KARACABEY
1457 KELES
1530 MUDANYA
1535 MUSTAFA K.PAŞA
1553 ORHANELİ
1554 ORHANGAZİ
1725 YENİŞEHİR
1783 BÜYÜKORHAN
1799 HARMANCIK
1829 NİLÜFER
1832 OSMANGAZİ
1859 YILDIRIM
1935 GÜRSU
1960 KESTEL
ÇANAKKALE
1230 ÇANAKKALE
MERKEZ
1160 AYVACIK
1180 BAYRAMİÇ
1190 BİGA
1205 BOZCAADA
1229 ÇAN
1293 ECEABAT
1326 EZİNE
1340 GELİBOLU
1408 GÖKÇEADA
1503 LAPSEKİ
1722 YENİCE
ÇANKIRI
1232 ÇANKIRI MERKEZ
1248 ÇERKEŞ
1300 ELDİVAN
1399 ILGAZ
1494 KURŞUNLU
1555 ORTA
1649 ŞABANÖZÜ
1718 YAPRAKLI
1765 ATKARACALAR
1817 KIZILIRMAK
1885 BAYRAMÖREN
1963 KORGUN
ÇORUM
1259 ÇORUM MERKEZ
1124 ALACA
1177 BAYAT
1414 İSKİLİP
1445 KARGI
1520 MECİTÖZÜ
1556 ORTAKÖY
1558 OSMANCIK
1642 SUNGURLU
1778 BOĞAZKALE
1850 UĞURLUDAĞ
1911 DODURGA
1972 LAÇİN
1976 OĞUZLAR
DENİZLİ
1271 DENİZLİ MERKEZ
1102 ACIPAYAM
1214 BULDAN
1224 ÇAL
1226 ÇAMELİ
1233 ÇARDAK
1257 ÇİVRİL
1371 GÜNEY
1426 KALE
1597 SARAYKÖY
1670 TAVAS
1769 BABADAĞ
1774 BEKİLLİ
1803 HONAZ
1840 SERİNHİSAR
1871 AKKÖY
1881 BAKLAN
1888 BEYAĞAÇ
1889 BOZKURT
DİYARBAKIR
1284 DİYARBAKIR
MERKEZ
1195 BİSMİL
1249 ÇERMİK
1253 ÇINAR
1263 ÇÜNGÜŞ
1278 DİCLE
1315 ERGANİ
1381 HANİ
1389 HAZRO
1490 KULP
1504 LİCE
1624 SİLVAN
1791 EĞİL
1962 KOCAKÖY
EDİRNE
1295 EDİRNE MERKEZ
1307 ENEZ
1385 HAVSA
1412 İPSALA
1464 KEŞAN
1502 LALAPAŞA
1523 MERİÇ
1705 UZUNKÖPRÜ
1988 SÜLOĞLU
ELAZIĞ
1298 ELAZIĞ MERKEZ
1110 AĞIN
1173 BASKİL
1438 KARAKOÇAN
1455 KEBAN
1506 MADEN
1566 PALU
1631 SİVRİCE
1762 ARICAK
1820 KOVANCILAR
1873 ALACAKAYA
ERZİNCAN
1318 ERZİNCAN
MERKEZ
1243 ÇAYIRLI
1406 İLİÇ
1459 KEMAH
1460 KEMALİYE
1583 REFAHİYE
1675 TERCAN
1853 ÜZÜMLÜ
1977 OTLUKBELİ
ERZURUM
1319 ERZURUM
MERKEZ
1153 AŞKALE
1235 ÇAT
1392 HINIS
1396 HORASAN
1416 İSPİR
1444 KARAYAZI
1540 NARMAN
1550 OLTU
1551 OLUR
1567 PASİNLER
1657 ŞENKAYA
1674 TEKMAN
1683 TORTUM
1812 KARAÇOBAN
1851 UZUNDERE
1865 PAZARYOLU
1945 ILICA
1967 KÖPRÜKÖY
ESKİŞEHİR
1322 ESKİŞEHİR
MERKEZ
1255 ÇİFTELER
1508 MAHMUDİYE
1527 MİHALIÇÇIK
1599 SARICAKAYA
1618 SEYİTGAZİ
1632 SİVRİHİSAR
1759 ALPU
1777 BEYLİKOVA
1808 İNÖNÜ
1934 GÜNYÜZÜ
1939 HAN
1973 MİHALGAZİ
GAZİANTEP
1139 ARABAN
1415 İSLAHİYE
1546 NİZİP
1549 OĞUZELİ
1720 YAVUZELİ
1841 ŞAHİNBEY
1844 ŞEHİTKAMİL
1956 KARKAMIŞ
1974 NURDAĞI
GİRESUN
1352 GİRESUN MERKEZ
1133 ALUCRA
12
1212 BULANCAK
1272 DERELİ
1320 ESPİYE
1324 EYNESİL
1361 GÖRELE
1465 KEŞAP
1654 ŞEBİNKARAHİSAR
1678 TİREBOLU
1837 PİRAZİZ
1854 YAĞLIDERE
1893 ÇAMOLUK
1894 ÇANAKÇI
1912 DOĞANKENT
1930 GÜCE
GÜMÜŞHANE
1369 GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1458 KELKİT
1660 ŞİRAN
1684 TORUL
1822 KÖSE
1971 KÜRTÜN
HAKKARİ
1377 HAKKARİ
MERKEZ
1261 ÇUKURCA
1656 ŞEMDİNLİ
1737 YÜKSEKOVA
HATAY
1383 HATAY MERKEZ
1131 ALTINÖZÜ
1289 DÖRTYOL
1382 HASSA
1413 İSKENDERUN
1468 KIRIKHAN
1585 REYHANLI
1591 SAMANDAĞ
1721 YAYLADAĞ
1792 ERZİN
1887 BELEN
1970 KUMLU
ISPARTA
1401 ISPARTA MERKEZ
1154 ATABEY
1297 EĞİRDİR
1341 GELENDOST
1456 KEÇİBORLU
1615 SENİRKENT
1648 SÜTÇÜLER
1651 ŞARKİKARAAĞAÇ
1699 ULUBORLU
1717 YALVAÇ
1755 AKSU
1929 GÖNEN/ISPARTA
2001 YENİŞARBADEMLİ
İSTANBUL
1103 ADALAR
1166 BAKIRKÖY
1183 BEŞİKTAŞ
1185 BEYKOZ
1186 BEYOĞLU
1237 ÇATALCA
1305 EMİNÖNÜ
1325 EYÜP
1327 FATİH
1336 GAZİOSMANPAŞA
1421 KADIKÖY
1449 KARTAL
1604 SARIYER
1622 SİLİVRİ
1659 ŞİLE
1663 ŞİŞLİ
1708 ÜSKÜDAR
1739 ZEYTİNBURNU
1782 BÜYÜKÇEKMECE
1810 KÂĞITHANE
1823 KÜÇÜKÇEKMECE
1835 PENDİK
1852 ÜMRANİYE
1886 BAYRAMPAŞA
2003 AVCILAR
2004 BAĞCILAR
2005 BAHÇELİEVLER
2010 GÜNGÖREN
2012 MALTEPE
2014 SULTANBEYLİ
2015 TUZLA
2016 ESENLER
İZMİR
1128 ALİAĞA
1178 BAYINDIR
1181 BERGAMA
1203 BORNOVA
1251 ÇEŞME
1280 DİKİLİ
1334 FOÇA
1432 KARABURUN
1448 KARŞIYAKA
1461 KEMALPAŞA
1467 KINIK
1477 KİRAZ
1521 MENEMEN
1563 ÖDEMİŞ
1611 SEFERİHİSAR
1612 SELÇUK
1677 TİRE
1682 TORBALI
1703 URLA
1776 BEYDAĞ
1780 BUCA
1819 KONAK
1826 MENDERES
2006 BALÇOVA
2007 ÇİĞLİ
2009 GAZİEMİR
2013 NARLIDERE
2018 GÜZELBAHÇE
2056 BAYRAKLI
2057 KARABAĞLAR
KARS
1447 KARS MERKEZ
1149 ARPAÇAY
1279 DİGOR
1424 KAĞIZMAN
1601 SARIKAMIŞ
1614 SELİM
1645 SUSUZ
1756 AKYAKA
KASTAMONU
1450 KASTAMONU
MERKEZ
1101 ABANA
1140 ARAÇ
1162 AZDAVAY
1208 BOZKURT
1221 CİDE
1238 ÇATALZEYTİN
1264 DADAY
1277 DEVREKANİ
1410 İNEBOLU
1499 KÜRE
1666 TAŞKÖPRÜ
1685 TOSYA
1805 İHSANGAZİ
1836 PINARBAŞI
1845 ŞENPAZAR
1867 AĞLI
1915 DOĞANYURT
1940 HANÖNÜ
1984 SEYDİLER
KAYSERİ
1218 BÜNYAN
1275 DEVELİ
1330 FELAHİYE
1409 İNCESU
1576 PINARBAŞI
1603 SARIOĞLAN
1605 SARIZ
1680 TOMARZA
1715 YAHYALI
1727 YEŞİLHİSAR
1752 AKKIŞLA
1846 TALAS
1863 KOCASİNAN
1864 MELİKGAZİ
1936 HACILAR
1978 ÖZVATAN
KIRKLARELİ
1471 KIRKLARELİ
MERKEZ
1163 BABAESKİ
1270 DEMİRKÖY
1480 KOFÇAZ
1505 LÜLEBURGAZ
1572 PEHLİVANKÖY
1577 PINARHİSAR
1714 VİZE
KIRŞEHİR
1472 KIRŞEHİR
MERKEZ
1254 ÇİÇEKDAĞI
1429 KAMAN
1529 MUCUR
1754 AKPINAR
1869 AKÇAKENT
1890 BOZTEPE
KOCAELİ
1478 KOCAELİ MERKEZ
1338 GEBZE
1355 GÖLCÜK
1430 KANDIRA
1440 KARAMÜRSEL
1821 KÖRFEZ
2030 DERİNCE
KONYA
1122 AKŞEHİR
1188 BEYŞEHİR
1207 BOZKIR
1222 CİHANBEYLİ
1262 ÇUMRA
1285 DOĞANHİSAR
1312 EREĞLİ/KONYA
1375 HADİM
1400 ILGIN
1422 KADINHANI
1441 KARAPINAR
1491 KULU
1598 SARAYÖNÜ
1617 SEYDİŞEHİR
1735 YUNAK
1753 AKÖREN
1760 ALTINEKİN
1789 DEREBUCAK
1804 HÜYÜK
1814 KARATAY
1827 MERAM
1839 SELÇUKLU
1848 TAŞKENT
1868 AHIRLI
1902 ÇELTİK
1907 DERBENT
1920 EMİRGAZİ
1933 GÜNEYSINIR
1937 HALKAPINAR
1990 TUZLUKÇU
1994 YALIHÜYÜK
KÜTAHYA
1500 KÜTAHYA
MERKEZ
1132 ALTINTAŞ
1288 DOMANİÇ
1304 EMET
1339 GEDİZ
1625 SİMAV
1671 TAVŞANLI
1764 ASLANAPA
1790 DUMLUPINAR
1802 HİSARCIK
1843 ŞAPHANE
1898 ÇAVDARHİSAR
1979 PAZARLAR
MALATYA
1509 MALATYA
MERKEZ
1114 AKÇADAĞ
1143 ARAPGİR
1148 ARGUVAN
1265 DARENDE
1286 DOĞANŞEHİR
1390 HEKİMHAN
1582 PÜTÜRGE
1729 YEŞİLYURT
1772 BATTALGAZİ
1914 DOĞANYOL
1953 KALE/MALATYA
1969 KULUNCAK
1995 YAZIHAN
MANİSA
1513 MANİSA MERKEZ
1118 AKHİSAR
1127 ALAŞEHİR
1269 DEMİRCİ
1362 GÖRDES
1470 KIRKAĞAÇ
1489 KULA
1590 SALİHLİ
1600 SARIGÖL
1606 SARUHANLI
1613 SELENDİ
1634 SOMA
1689 TURGUTLU
1751 AHMETLİ
1793 GÖLMARMARA
1965 KÖPRÜBAŞI
KAHRAMANMARAŞ
1515 KAHRAMANMARAŞ
1107 AFŞİN
1136 ANDIRIN
1299 ELBİSTAN
1353 GÖKSUN
1570 PAZARCIK
1694 TÜRKOĞLU
1785 ÇAĞLIYANCERİT
1919 EKİNÖZÜ
1975 NURHAK
MARDİN
1516 MARDİN MERKEZ
1273 DERİK
1474 KIZILTEPE
1519 MAZIDAĞI
1526 MİDYAT
1547 NUSAYBİN
1564 ÖMERLİ
1609 SAVUR
1787 DARGEÇİT
2002 YEŞİLLİ
MERSİN
1402 MERSİN MERKEZ
1135 ANAMUR
1311 ERDEMLİ
1366 GÜLNAR
1536 MUT
1621 SİLİFKE
1665 TARSUS
1766 AYDINCIK
1779 BOZYAZI
1892 ÇAMLIYAYLA
MUĞLA
1532 MUĞLA MERKEZ
1197 BODRUM
1266 DATÇA
1331 FETHİYE
1488 KÖYCEĞİZ
1517 MARMARİS
1528 MİLAS
1695 ULA
1719 YATAĞAN
1742 DALAMAN
1831 ORTACA
1958 KAVAKLIDERE
MUŞ
1534 MUŞ MERKEZ
1213 BULANIK
1510 MALAZGİRT
1711 VARTO
1801 HASKÖY
1964 KORKUT
NEVŞEHİR
1543 NEVŞEHİR
MERKEZ
1155 AVANOS
1274 DERİNKUYU
1367 GÜLŞEHİR
1374 HACIBEKTAŞ
1485 KOZAKLI
1707 ÜRGÜP
1749 ACIGÖL
NİĞDE
1544 NİĞDE MERKEZ
1201 BOR
1225 ÇAMARDI
1700 ULUKIŞLA
1876 ALTUNHİSAR
1904 ÇİFTLİK
ORDU
1552 ORDU MERKEZ
1119 AKKUŞ
1158 AYBASTI
1328 FATSA
1358 GÖLKÖY
1482 KORGAN
1493 KUMRU
1525 MESUDİYE
1573 PERŞEMBE
1696 ULUBEY
1706 ÜNYE
1795 GÜLYALI
1797 GÜRGENTEPE
1891 ÇAMAŞ
1897 ÇATALPINAR
1900 ÇAYBAŞI
1947 İKİZCE
1950 KABADÜZ
1951 KABATAŞ
RİZE
1586 RİZE MERKEZ
1146 ARDEŞEN
1228 ÇAMLIHEMŞİN
1241 ÇAYELİ
1332 FINDIKLI
1405 İKİZDERE
1428 KALKANDERE
1569 PAZAR/RİZE
1796 GÜNEYSU
1908 DEREPAZARI
1943 HEMŞİN
1949 İYİDERE
SAKARYA
1589 SAKARYA
MERKEZ
1123 AKYAZI
1351 GEYVE
1391 HENDEK
1442 KARASU
1453 KAYNARCA
1595 SAPANCA
1818 KOCAALİ
1833 PAMUKOVA
1847 TARAKLI
1925 FERİZLİ
1955 KARAPÜRÇEK
1986 SÖĞÜTLÜ
SAMSUN
1593 SAMSUN MERKEZ
1125 ALAÇAM
1164 BAFRA
1234 ÇARŞAMBA
1386 HAVZA
1452 KAVAK
1501 LADİK
1676 TERME
1712 VEZİRKÖPRÜ
1763 ASARCIK
1830 ONDOKUZMAYIS
1838 SALIPAZARI
1849 TEKKEKÖY
1879 AYVACIK
1993 YAKAKENT
13
SİİRT
1620 SİİRT MERKEZ
1179 BAYKAN
1317 ERUH
1495 KURTALAN
1575 PERVARİ
1662 ŞİRVAN
1878 AYDINLAR
SİNOP
1627 SİNOP MERKEZ
1156 AYANCIK
1204 BOYABAT
1290 DURAĞAN
1314 ERFELEK
1349 GERZE
1693 TÜRKELİ
1910 DİKMEN
1981 SARAYDÜZÜ
SİVAS
1628 SİVAS MERKEZ
1282 DİVRİĞİ
1342 GEMEREK
1373 GÜRÜN
1376 HAFİK
1407 İMRANLI
1431 KANGAL
1484 KOYULHİSAR
1646 SUŞEHRİ
1650 ŞARKIŞLA
1731 YILDIZELİ
1738 ZARA
1870 AKINCILAR
1875 ALTINYAYLA
1913 DOĞANŞAR
1927 GÖLOVA
1991 ULAŞ
TEKİRDAĞ
1673 TEKİRDAĞ
MERKEZ
1250 ÇERKEZKÖY
1258 ÇORLU
1388 HAYRABOLU
1511 MALKARA
1538 MURATLI
1596 SARAY
1652 ŞARKÖY
1825 MARMARAEREĞLİSİ
TOKAT
1679 TOKAT MERKEZ
1129 ALMUS
1151 ARTOVA
1308 ERBAA
1545 NİKSAR
1584 REŞADİYE
1690 TURHAL
1740 ZİLE
1834 PAZAR
1858 YEŞİLYURT
1883 BAŞÇİFTLİK
1987 SULUSARAY
TRABZON
1686 TRABZON
MERKEZ
1113 AKÇAABAT
1141 ARAKLI
1150 ARSİN
1244 ÇAYKARA
1507 MAÇKA
1548 OF
1647 SÜRMENE
1681 TONYA
1709 VAKFIKEBİR
1732 YOMRA
1775 BEŞİKDÜZÜ
1842 ŞALPAZARI
1896 ÇARŞIBAŞI
1909 DERNEKPAZARI
1917 DÜZKÖY
1942 HAYRAT
1966 KÖPRÜBAŞI
TUNCELİ
1688 TUNCELİ MERKEZ
1247 ÇEMİŞGEZEK
1397 HOZAT
1518 MAZGİRT
1541 NAZIMİYE
1562 OVACIK
1574 PERTEK
1581 PÜLÜMÜR
ŞANLIURFA
1702 ŞANLIURFA
MERKEZ
1115 AKÇAKALE
1194 BİRECİK
1209 BOZOVA
1220 CEYLANPINAR
1378 HALFETİ
1393 HİLVAN
1630 SİVEREK
1643 SURUÇ
1713 VİRANŞEHİR
1800 HARRAN
UŞAK
1704 UŞAK MERKEZ
1170 BANAZ
1323 EŞME
1436 KARAHALLI
1629 SİVASLI
1697 ULUBEY
VAN
1710 VAN MERKEZ
1175 BAŞKALE
1236 ÇATAK
1309 ERCİŞ
1350 GEVAŞ
1372 GÜRPINAR
1533 MURADİYE
1565 ÖZALP
1770 BAHÇESARAY
1786 ÇALDIRAN
1918 EDREMİT
1980 SARAY
YOZGAT
1733 YOZGAT MERKEZ
1117 AKDAĞMADENİ
1198 BOĞAZLIYAN
1242 ÇAYIRALAN
1245 ÇEKEREK
1602 SARIKAYA
1635 SORGUN
1655 ŞEFAATLİ
1726 YERKÖY
1877 AYDINCIK
1895 ÇANDIR
1952 KADIŞEHRİ
1982 SARAYKENT
1998 YENİFAKILI
ZONGULDAK
1741 ZONGULDAK
MERKEZ
1240 ÇAYCUMA
1276 DEVREK
1313 EREĞLİ
1758 ALAPLI
1926 GÖKÇEBEY
AKSARAY
1120 AKSARAY
MERKEZ
1557 ORTAKÖY
1860 AĞAÇÖREN
1861 GÜZELYURT
1866 SARIYAHŞİ
1921 ESKİL
1932 GÜLAĞAÇ
BAYBURT
1176 BAYBURT
MERKEZ
1767 AYDINTEPE
1788 DEMİRÖZÜ
KARAMAN
1439 KARAMAN
MERKEZ
1316 ERMENEK
1768 AYRANCI
1862 KAZIMKARABEKİR
1884 BAŞYAYLA
1983 SARIVELİLER
KIRIKKALE
1469 KIRIKKALE
MERKEZ
1268 DELİCE
1463 KESKİN
1638 SULAKYURT
1880 BAHŞİLİ
1882 BALIŞEYH
1901 ÇELEBİ
1954 KARAKEÇİLİ
1992 YAHŞİHAN
BATMAN
1174 BATMAN
MERKEZ
1184 BEŞİRİ
1345 GERCÜŞ
1487 KOZLUK
1607 SASON
1941 HASANKEYF
ŞIRNAK
1661 ŞIRNAK MERKEZ
1189 BEYTÜŞŞEBAP
1223 CİZRE
1403 İDİL
1623 SİLOPİ
1698 ULUDERE
1931 GÜÇLÜKONAK
BARTIN
1172 BARTIN MERKEZ
1496 KURUCAŞİLE
1701 ULUS
1761 AMASRA
ARDAHAN
1144 ARDAHAN
MERKEZ
1252 ÇILDIR
1356 GÖLE
1380 HANAK
1579 POSOF
2008 DAMAL
IĞDIR
1398 IĞDIR MERKEZ
1142 ARALIK
1692 TUZLUCA
2011 KARAKOYUNLU
YALOVA
1716 YALOVA MERKEZ
2019 ALTINOVA
2020 ARMUTLU
2021 ÇINARCIK
2022 ÇİFTLİKKÖY
2026 TERMAL
KARABÜK
1433 KARABÜK
MERKEZ
1296 EFLANİ
1321 ESKİPAZAR
1561 OVACIK
1587 SAFRANBOLU
1856 YENİCE
KİLİS
1476 KİLİS MERKEZ
2023 ELBEYLİ
2024 MUSABEYLİ
2025 POLATELİ
OSMANİYE
1560 OSMANİYE
MERKEZ
1165 BAHÇE
1423 KADİRLİ
1743 DÜZİÇİ
2027 HASANBEYLİ
2028 SUMBAS
2029 TOPRAKKALE
DÜZCE
1292 DÜZCE MERKEZ
1116 AKÇAKOCA
1730 YIĞILCA
1784 CUMAYERİ
1794 GÖLYAKA
1905 ÇİLİMLİ
2017 GÜMÜŞOVA
2031 KAYNAŞLI
KKTC
9000 KUZEY
KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ
14
Tablo 2
Kurum Kodları
Kurum Kurum
Kodu Kurum Adı Kodu Kurum Adı
501 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
502 CUMHURBAŞKANLIĞI
503 DEVLET DENETLEME KURULU
504 BAŞBAKANLIK (Başbakan Yardımcılıkları Dâhil )
505 ADALET BAKANLIĞI
688 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
689 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
517 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
507 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI
508 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
509 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
690 EKONOMİ BAKANLIĞI
510 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
691 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
518 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
692 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
511 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
693 KALKINMA BAKANLIĞI
512 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
513 MALİYE BAKANLIĞI
514 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
515 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
694 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
516 SAĞLIK BAKANLIĞI
519 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
MÜSTEŞARLIKLAR
520 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
524 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
705 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ
MÜSTEŞARLIĞI
525 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
BAŞKANLIKLAR VE KURUL
BAŞKANLIKLARI
526 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
527 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
528 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
529 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH
YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
530 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK
PROG. MERKEZİ BAŞKANLIĞI
531 BANKACILIK DÜZENLEME VE
DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
560 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
KURUMU BAŞKANLIĞI
532 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. BAŞ.
533 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA MER. BAŞKANLIĞI
534 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
535 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
536 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU
BAŞKANLIĞI
695 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (DAP)
696 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
537 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞI
538 EREĞLİ KÖMÜR-HAVZASI AMELE
BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA
SANDIĞI BAŞKANLIĞI
539 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
540 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
541 GÜNEY DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (GAP)
542 İSTANBUL ALTIN BORSASI BAŞKANLIĞI
543 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI
544 KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI
545 KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI
697 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
546 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
BAŞKANLIĞI (KOSGEB)
686 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
548 MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL
TES. İŞL. BAŞKANLIĞI
549 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÖSYM)
551 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
553 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
BAŞKANLIĞI
554 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
555 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI
556 SERMAYE PİYASASI KURULU
BAŞKANLIĞI
557 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
616 SPOR-TOTO TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI
558 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
BAŞKANLIĞI
559 TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM
BAŞKANLIĞI
561 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
562 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
563 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI (TİKA)
564 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
565 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
BAŞKANLIĞI
566 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI
15
568 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
BAŞKANLIĞI
569 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI (TÜBA)
570 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA KURUMU BAŞ. (TÜBİTAK)
571 T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI
572 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI
573 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ
BAŞKANLIĞI
574 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
575 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
KURULU BAŞKANLIĞI
576 TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE
ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
577 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM
AJANSI BAŞKANLIĞI
698 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU
BAŞKANLIĞI
578 TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI
DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
579 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BAŞKANLIĞI
687 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA
TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI
580 YÜKSEK DENETLEME KURULU
BAŞKANLIĞI
581 YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI
582 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜKLER VE
MÜDÜRLÜKLER
584 ANADOLU AJANSI T.A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
585 BASIN-İLAN KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
586 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
587 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
588 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
589 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
590 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
591 DEVLET TİYATROLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
592 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
593 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
595 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
598 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
599 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
600 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
602 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
603 PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
604 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
594 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
607 TAPU VE KADASTRO GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
608 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
610 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
611 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TRT)
612 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME
İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (T.O.D.A.İ.E.)
613 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
614 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR
KUR. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
615 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
MÜDÜRLÜĞÜ
617 DARÜLACEZE MÜESSESESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL SEKRETERLİKLER
618 MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ
623 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL
SEKRETERLİĞİ
624 KALKINMA AJANSLARI GENEL
SEKRETERLİKLERİ
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI
VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARI
625 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
626 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL
BAŞKANLIĞI
101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
235 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
167 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
102 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
171 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
155 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
104 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
163 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
169 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
105 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
106 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
187 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
178 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
201 ATILIM ÜNİVERSİTESİ
262 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
248 AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
202 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
188 BARTIN ÜNİVERSİTESİ
203 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
186 BATMAN ÜNİVERSİTESİ
189 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
204 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
233 BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU
255 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
179 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
205 İ.D.BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
183 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
180 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
109 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
166 BOZOK ÜNİVERSİTESİ
196 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
16
110 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
111 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
206 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
112 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
207 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
177 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
113 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
208 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
115 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
116 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
157 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
117 EGE ÜNİVERSİTESİ
118 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
162 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
197 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
143 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
250 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK Y.O.
209 FATİH ÜNİVERSİTESİ
256 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.
119 FIRAT ÜNİVERSİTESİ
120 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
121 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
122 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
245 GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ
123 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
154 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
251 GEDİK ÜNİVERSİTESİ
236 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
164 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
153 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
190 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
124 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
191 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
210 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
125 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
165 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
192 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
211 IŞIK ÜNİVERSİTESİ
126 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
230 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
225 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
212 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
228 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
234 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
229 İSTANBUL KAVRAM M.Y.O.
258 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
213 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
198 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
247 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
264 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.
244 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
128 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
220 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
249 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
231 İZMİR ÜNİVERSİTESİ
219 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
199 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
129 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
214 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
130 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
131 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
227 KAPADOKYA M.Y.O.
175 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
170 KARAMANOĞLU MEHMET BEY
ÜNİVERSİTESİ
156 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
699 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
133 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
181 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
176 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
215 KOÇ ÜNİVERSİTESİ
702 KONYA ÜNİVERSİTESİ
241 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
216 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
185 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
135 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
158 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
237 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
136 MERSİN ÜNİVERSİTESİ
243 MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
137 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ
138 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
139 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
184 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
161 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
174 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
140 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
254 NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
261 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
223 OKAN ÜNİVERSİTESİ
141 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
168 ORDU ÜNİVERSİTESİ
142 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
182 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
232 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
144 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
238 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
240 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
160 RİZE ÜNİVERSİTESİ
217 SABANCI ÜNİVERSİTESİ
145 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
146 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
173 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
172 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
147 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
257 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
193 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
259 ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
226 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
253 TOROS ÜNİVERSİTESİ
148 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
246 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
194 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
704 TURK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
260 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
221 UFUK ÜNİVERSİTESİ
149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
159 UŞAK ÜNİVERSİTESİ
195 YALOVAÜNİVERSİTESİ
222 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
218 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
242 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
703 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
17
150 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
151 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
239 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
152 ZONGULDAK KARAELMAS
ÜNİVERSİTESİ
430 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI
TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
443 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS
ÜNİVERSİTESİ
700 HARP OKULLARI (KARA, DENİZ, HAVA)
701 POLİS AKADEMİSİ
MAHALLÎ İDARELER VE MAHALLÎ
İDARELERİN BİRLİKLERİ
627 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
628 İL ÖZEL İDARELERİ
629 BELEDİYELER
630 KÖYLER
YÜKSEK YARGI ORGANLARI VE
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
631 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
632 ASKERİ YARGITAY BAŞKANLIĞI
633 ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI
634 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
635 YARGITAY BAŞKANLIĞI
636 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
637 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
DİĞERLERİ
639 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
641 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
642 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE
BAĞLI ORTAKLIKLARI
643 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
(BOTAŞ)
644 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(ÇAYKUR)
645 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
646 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (DMO)
647 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
648 ET VE BALIK KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
649 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
650 HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİCARET A.Ş.
596 İLLER BANKASI A.Ş.
651 KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
652 KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİCARET A.Ş.
653 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
654 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KUR.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKEK)
656 SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
657 SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI
SAN. TİC. A.Ş. (SÜMER HALI)
658 SÜMER HOLDİNG A.Ş.
659 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLET.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)
660 T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
661 T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT)
662 TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM)
663 TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE
ALKOL İŞL. A.Ş. (TEKEL)
664 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)
667 TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI
SANAYİİ A.Ş. (TÜDEMSAŞ)
668 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMESİ A.Ş.
669 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
(TEDAŞ)
670 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
671 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE
TAAHHÜT A.Ş.
672 TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.
A.Ş. (TEMSAN)
673 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
674 TÜRKİYE İHRACAAT KREDİ BANKASI
A.Ş. (TÜRK EXİMBANK)
675 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
676 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
KURUMU GEN. MD. (TKİ)
677 TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SAN.
A.Ş. (TÜLOMSAŞ)
678 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. (TPAO)
679 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
680 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (TTK)
681 TÜRKİYE UYDU HABERLEŞME VE
İŞLETME (TÜRKSAT) A.Ş. GEN. MÜD.
682 TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.
(TÜVASAŞ)
683 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
684 YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİCARET A.Ş.
998 DİĞER KURULUŞLAR
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ……….
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U. Evrak Referans
Numarası Numarası
Adı ve Soyadı Sınav Adı / Yılı
Baba Adı Sınav Dönemi
Doğum Yeri Telefon No
Doğum Tarihi / / E-posta @
Yazışma Adresi
Posta Kodu İlçe İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
18
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
edinecektir.
Adayın http://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir
sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre,
adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş
belgesi edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.)
kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması
gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar; soğuk damga basılı, fotoğraflı ve T.C.
Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Başvuru
Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine
başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her
sınav için http://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendileri gerçekleştirecektir.
♦ “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS)
yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın
ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından http://ais.osym.gov.tr internet adresinde
yapılmalıdır.
♦ “Öğrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim
Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği http://ais.osym.gov.tr
internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
♦ Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği
♦ Özürlü adaylar için sağlık kurulu raporu ile özür durumunu belirttiği, özürlü olarak sınava girme
isteği
♦ Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği
19
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
VakıfBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavının (KPDS) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı
bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla
da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka
dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa
bankadan ayrılmadan önce mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.
KKTC’DEN BAŞVURAN ADAYLAR
Sınav ücretini, ÖSYM’nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki 6800 24120 numaralı banka
hesap numarasına (IBAN: TR760006400000168000024120) yatıracaklar ve başvurularını
KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir
örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru
yapamayacaklardır.