Sponsorlu Bağlantılar


Kopyaladığınız içeriğe linkimizi eklemeyi unutmayın. haber.etkinlikpaylas.com

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MilliEğitimBakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyerilkeleriçerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarakgörevde yükselme ve unvandeğişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacakatamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığınınmerkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununatabi olarak görev yapanlardan 5 inci maddede sayılan görevleregörevde yükselmeve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar ile 26 ncı ve 31 inci maddede sayılangörevlerde bulunanlardan yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011tarihli ve 652 sayılı Milli EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararname, 15/3/1999tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan KamuKurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairGenel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki aynıhizmet gruplarının içindeki bir alt bentte yer alanaynı düzeydeki görevleringösterildiği grupları,

b) Aynı düzeydeki görevler: Aynı hizmet grubuiçindeki aynı alt bentlerde yer alan eşdeğer görevleri,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan:İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitimmüdürü, il/ilçe millieğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerinde esasalınmak üzere, Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ile Ek-3 HizmetBölgeleriÇizelgesine göre hesaplanan puanların toplamını,

e) Bölge hizmeti süresi: Ek-3 Hizmet BölgeleriÇizelgesinde belirtilen hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilengörevlere aynı veya başka hizmet sınıflarındanyükselme yoluyla yapılacakatamaları,

g) Hizmet bölgesi: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesindegösterilen il ve ilçe gruplarını,

ğ) Hizmet puanı: Ek-3 Hizmet BölgeleriÇizelgesine göre hesaplanan puanı,

h) Hizmet süresi: Bakanlık merkez, taşra veyurtdışı teşkilatında çalışılan süreler; genel ve katma bütçeli idareler, yerelyönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile muvazzaf askerliktegeçen süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve haftasonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Sözlü sınav: Şube müdürü ve tesis müdürükadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacakları belirlemek için yazılısınavdan sonra yapılan sınavı,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindekimesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmışunvanlara, bu Yönetmelikkapsamında yapılan atamaları,

k) Yazılı sınav: Şube müdürü ve tesis müdürükadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacaklar için öngörülen sözlü sınavaalınacakları belirlemek üzere yapılan sınav ile bu Yönetmelik kapsamındakidiğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacaklarıbelirlemek üzere yapılan sınavı,

l) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçenon iki aylık süreyi,

m) Yönetici: İl milli eğitim müdür yardımcısı,ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şubemüdürü kadrolarındaasaleten görev yapanları

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliğine İlişkin Hükümler

 

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi hizmetgrupları ve kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı, raportör.

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru,sekreter, şoför.

ç) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi,dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis,istatistikçi, grafiker, teknik ressam,kütüphaneci, çözümleyici, programcı,tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyalçalışmacı,fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklardaaranacak şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme kapsamında yapılacakyazılı sınava katılacaklarda genel hükümlerinyanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadroları için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunuolmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanıkadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdüryardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda dört; şefkadrosunda altı veyaöğretmen kadrosunda on ya da bu kadrolarda toplam sekiz yıldan az olmamak üzereasaleten görev yapmış olmak.

b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğundaen az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfıdışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile haleneğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlardaneğitim uzmanı kadrosunaatanacaklar hariç olmak üzere, eğitim uzmanı kadrosu için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunuolmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şefkadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beşyıl süreyle görev yapmış olmak.

ç) Sayman kadrosu için;

1) Fakültelerin iktisat, işletme veya maliyebölümlerinden mezun olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak,

3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfıdışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

d) Ayniyat saymanı kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak,

3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfıdışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

e) Raportör kadrosu için;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimlerfakülteleri veya dengi yükseköğretimprogramlarından mezun olmak; söz konusufakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmamasıdurumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksek okulu mezunuolmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak,

3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfıdışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olduğunailişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar kullanım belgesi veya sertifikasınasahip olmak.

ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet,memur ve santral memuru kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak.

h) Sekreter kadrosu için;

1) Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi veren en aziki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

ı) Şoför kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yılhizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahipolmak.

a) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker,kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyalçalışmacı,fizyoterapist, mütercim kadroları için mesleğin gerektirdiği alanlardakiyükseköğretimkurumlarının birinden mezun olmak.

b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistemçözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sistemininuygulamasını bildiğini belgelemek.

c) Programcı kadrosu için;

1) Kadronun görev alanıyla ilgili programda olmaküzere en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ç) Tekniker ve teknik ressam kadroları için;atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda tekniker yetiştiren iki yıllıkbir yüksekokuldan mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronungerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

e) Laborant, hemşire, veteriner sağlıkteknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardakiortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar ve Sınavlara ilişkin Hükümler

 

Yazılı sınav kurulu

MADDE 8- (1) Yazılı sınav kurulu; Bakantarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdürbaşkanlığında; iki grup başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il millieğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevdeyükselme sınavına alınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvanitibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Yazılı sınava, sınav kurulunun başkan veüyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrihısımlarının katılacaklarının tespit edilmesi halinde, asıl üyelerin yerineyedek üye görevlendirilir.

(4) Yazılı sınav kurulu, başkan ve üyelerintamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyekatılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsanKaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav kurulunun görevleri

MADDE 9- (1) Yazılı sınav kurulunun görevlerişunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluylayapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılısınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağı ile sınav tarihlerinibelirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasınısağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yazılı sınavların sonucuna göre başarı listelerinindüzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

c) Yazılı sınava ilişkin yapılacak itirazlarınsonuçlandırılmasını sağlamak.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu

MADDE 10- (1) Sözlü sınav ve değerlendirmekurulu; Bakan tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genelmüdür başkanlığında; bir grup başkanı, bir Bakanlık müşaviri veyaüniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi, bir denetçiveya hukuk müşaviri ile bir il milli eğitim müdürü veya ilçe milli eğitimmüdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunu teşkil edenüyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim veya ihrazettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sözlü sınava, sınav kurulunun başkan veüyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrihısımlarının katılacaklarının tespit edilmesi halinde, asıl üyelerin yerineyedek üye görevlendirilir.

(4) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu, başkan veüyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıyayedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun sekretaryahizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(6) Gerek görülmesi halinde bu kapsamda aynıusulle birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme kurulu oluşturulabilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Sözlü sınav ve değerlendirmekurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevdeyükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerinibelirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlatmak, sözlü sınavların yapılmasınısağlamak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinindüzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

c) Sözlü sınava ilişkin yapılacak itirazlarınsonuçlandırılmasını sağlamak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12- (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkçayapılması halinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en azbir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak görevlere ilişkin kadrolarınsınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeribelirtilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte belirtilengörevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerdenilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıylagerekli şartları taşıyanlar, farklı unvanlı kadrolardan sadece biri içinbaşvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere,ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvurudabulunabilir.

(3) Başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünceincelenerek, aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın internet sitesinde ilanedilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ilearaştırma ve planlama hizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselmeyoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardanhazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:

a) Türkçe dil bilgisi: % 10,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,

c) Yönetim, liderlik ve organizasyon: %10,

ç) İnsan hakları ve demokrasi: %5,

d) Yönetimde etik: %4,

e) Türk idare sistemi: %10,

f) Protokol kuralları: %2,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,

ğ) Genel kültür: %8,

h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve EğitimKanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve TopluSözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlımevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.

(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolaragörevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdakikonulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:

a) Türkçe dil bilgisi: % 10,

b) Halkla ilişkiler ve iletişim: % 5,

c) İnsan hakları ve demokrasi: %5,

ç) Etik: %5,

d) Türk idare sistemi: %10,

e) Protokol kuralları: %5,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %5,

g) Genel kültür: %10,

ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılıKamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuatve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.

(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar içinyapılacak yazılı sınav, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarakdüzenlenir.

Yazılı sınav

MADDE 15- (1) Yazılı sınav, Bakanlıkçaveya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.

(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavlarıbirlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlaragöre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.

(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur.

(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanıtarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sözlü sınav

MADDE 16- (1) Şube müdürlüğü ve tesismüdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilenkadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınavaalınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava alınan personel, sınavkurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi: %5,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneğive muhakeme gücü: % 20,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum vedavranışlarının göreve uygunluğu: %20,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı:%15,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği: %20,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı:%20

esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü SınavıDeğerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyeninvermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınavpuanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlarsınavı kazanmış sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığıtarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınavı yapan birimce Bakanlığıninternet sitesinde duyurulur.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarınarağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayanlardan en fazlaasıl aday sayısı kadar personel yedek olarak belirlenebilir.

İtiraz

MADDE 18- (1) Sınav sonuçlarına, sınavsonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazedilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır.Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabüleden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzdebeşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilirve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, sınavlarıyapan birimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadarsaklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

Engellilerin sınavı

MADDE 20- (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan veatama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerinsınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığınca yapılması

MADDE 21- (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme veYerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması halinde, sınava ilişkin kurallaradı geçen kurumun sınav duyurusunda belirtildiği şekliyle uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

 

Atama

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlereilişkin boş kadrolara; şube müdürü ve tesis müdürleri bakımından sözlü sınav,diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulanbaşarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göreatama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü ve tesis müdürü bakımından sırasıylayazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmetsüresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimibitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içindegörevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu göreveatanabilmek için aynı unvanla ilgili düzenlenecek sınava ilişkin bütün usul veesaslara tabi tutulurlar.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavlarıngeçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan görevegeçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanmahakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veyaçıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

nedenleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevdeyükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanıtarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere yedek olarakbelirlenenlerin atamaları başarı sırasına göre yapılabilir.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 23- (1) Beşinci maddede belirtilen hizmetgrupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yeralan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alangörevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu göreviçin aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindekigeçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavınatabidir. Ancak ilgilinin talebi üzerine, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum vekuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynıdüzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan vehizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ileunvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro içindüzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktoraöğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimleihraz edilen görevlere atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 24- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındagörevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğugrupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara, görevin gerektirdiği şartlarıtaşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defayapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Bölge hizmetinebağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar

MADDE 26- (1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürüve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmaktaolanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yerdeğiştirmeye tabi tutulurlar.

Hizmet bölgeleri

MADDE 27- (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin veBölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerinSosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak,kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgelerive bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek-3 Hizmet BölgeleriÇizelgesinde gösterilmiştir.

Bölge hizmeti süreleri ve puanları

MADDE 28- (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdakitabloda yer almaktadır.

Hizmet Bölgesi Bölge Hizmeti Süresi (Yıl) Bölge Hizmet Puanı (Yıl)
5 2 14,4
4 2 12
3 4 10,8
2 4 9,6
1 6 6

(2) Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır. Geçici görevlendirilenlerin bölge hizmeti süresinin hesabında, geçici görevin ilk 90 günü için kadronun bulunduğu yer, fazlası için geçici görevin yürütüldüğü yer esas alınır.

 

MADDE 29- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosunda geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresine veya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Tercihler, öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlanır. Alt hizmet bölgelerinde tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla bir üst veya aynı hizmet bölgesindeki yerler için tercih yapılabilir. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre alt bölgelere resen yapılır.

(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürü,

b) İlçe milli eğitim müdürleri il milli eğitim müdür yardımcısı,

c) İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü,

ç) İlçe milli eğim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürü

kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.

(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.

Yöneticilerin bölge içinde isteğe bağlı yer değiştirmeleri

MADDE 30- (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki boş kadrolara, tercihleri dikkate alınarak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mazerete, İsteğe ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

 

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri halinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.

(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanların ise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.

(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personel bakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgili valiliklerce il milli eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılır.

(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacak personel sayısı valiliklerce belirlenir.

(5) Başvurular mayıs ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, ilgili il milli eğitim müdürlüğünce internet sitesinde duyurulur.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu haziran ayında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde yapılır.

(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.

(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacak personel sayısı Bakanlıkça belirlenir.

(5) Başvurular haziran ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Atanmak istenilen kurumların tamamı bir ilden tercih edilebileceği gibi birden fazla ilden de tercih edilebilir. Her ikisi de iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında olan eşler aynı illere atanmak üzere tercihte bulunmak zorundadırlar. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(6) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(8) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri, 31 inci madde kapsamında değerlendirilir.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 34- (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 36- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önceki hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.